Dyrektywa ErP nakładająca obowiązek stosowania etykiet na wybrane urządzenia grzewcze i do ciepłej wody

29 września 2015
2 minuty czytania

W dniu 26 września 2015 r. w życie weszły postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE tzw. Dyrektywy ErP (Energy-related Products – ang. produkty związane z energią) oraz uzupełniających ją aktów pobocznych.

Wskazane akty prawne wprowadzają obowiązek stosowania etykiet dla urządzeń grzewczych i ciepłej wody użytkowej oraz nakładają one szereg obowiązków na producentów urządzeń sterujących – regulatorów temperatury.

Pragniemy poinformować, że jedynie trzy typy regulatorów temperatury oferowane przez AFRISO Sp. z o.o. podlegają pod postanowienia wskazanych aktów prawnych. Są to:

  • Regulatory pogodowe AWC 410 i AWC 440 (Art.-Nr: 17 410 00, 17 440 00)
  • Regulator pogodowy zintegrowany z siłownikiem ARC 345 (Art.-Nr: 15 345 00)
  • Cyfrowy regulator pokojowy ST2 RDR (Art.-Nr: 15 513 00)

Zgodnie z Komunikatem Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 813/2013 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 811/2013 (…) podajemy poniżej klasy regulatorów temperatury oraz udział regulacji temperatury w sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w formie tabelarycznej.

Nazwa regulatora temperatury (Art.-Nr)

Klasa regulatora temperatury

Udział regulacji temperatury w sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

Regulatory pogodowe AWC (Art.-Nr: 17 410 00, 17 440 00) – Niepołączone z czujnikiem pokojowym

Klasa III

1,5%

Regulatory pogodowe AWC (Art.-Nr: 17 410 00, 17 440 00) – połączone z czujnikiem pokojowym

Klasa VII

3,5%

Regulator pogodowy zintegrowany z siłownikiem ARC 345 (Art.-Nr: 15 345 00) – Niepołączony z czujnikiem pokojowym

Klasa III

1,5%

Regulator pogodowy zintegrowany z siłownikiem ARC 345 (Art.-Nr: 15 345 00) – połączony z czujnikiem pokojowym

Klasa VII

3,5%

Cyfrowy regulator pokojowy ST2 RDR (Art.-Nr: 15 513 00)

Klasa IV

2%

 Karty produktów zgodne z Dyrektywą ErP i aktami pobocznymi dostępne są na stronie www.afriso.pl na kartach każdego z wskazanych powyżej produktów w zakładce „Dokumentacja”oraz w dziale „Pobierz”.

Dodatkowo wyraźnie pragniemy podkreślić fakt, że termostaty pokojowe TA3 AFRISOnie podlegają pod postanowienia Dyrektywy ErP oraz pozostałych aktów pobocznych. W związku z powyższym nie została ustanowiona dla nich klasa regulatora temperatury.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE tzw. Dyrektywa ErP zobligowała także producentów pomp do zastosowania nowoczesnych technologii w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej. Obowiązujący od sierpnia 2015 r. limit wskaźnika EEI dla pomp obiegowych wynosi 0,23. We wszystkich grupach pompowych do instalacji grzewczych PrimoTherm i instalacji solarnych PrimoSol AFRISO wykorzystuje pompy zgodne z wymaganiami Dyrektywy ErP.

Dyrektywa ErP