Klauzule informacyjne

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest AFRISO Sp. z o.o. siedzibą w Szałszy ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, KRS: 0000066141, REGON: 273439075, NIP: 6311979176 (dalej: Administrator).
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować pod adresem e-mail: mojedane@afriso.pl lub na adres pocztowy: AFRISO Sp. z o.o. Szałsza ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów.
 3. Dane osobowe wskazane będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. realizacja zawartej umowy, gdzie przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez okres trwania współpracy, a następnie przez okres do wygaśnięcia roszczeń związanych z jej realizacją;
  2. wykonanie umowy w zakresie gwarancji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie rozpatrywania roszczeń z rękojmi za wady (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji lub rękojmi;
  3. realizacja obowiązków księgowych i podatkowych na podstawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług - przez okresy wymagane właściwymi przepisami prawa;
  4. utrzymywanie kontaktu, w tym prowadzenie korespondencji w formie tradycyjnej oraz elektronicznej w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) przez okres trwania współpracy lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu;
  5. ustalenie, dochodzenie lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) polegające na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochronie przed roszczeniami wobec Administratora - przez okresy wymagane właściwymi przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem cywilnym.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów (usługodawcy z zakresu m.in. doradczych, IT, logistycznych, przewozowych itp.).
 5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tym profilowaniu.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać dane osobowe do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 7. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Źródłem pochodzenia danych jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000635012. Administrator pozyskał dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy, nazwa użytkownika, NIP), dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz adres dostawy. Pozyskane dane są niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy oraz wystawienia faktury VAT.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości podjęcia współpracy.

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest AFRISO Sp. z o.o. siedzibą w Szałszy ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, KRS: 0000066141, REGON: 273439075, NIP: 6311979176 (dalej: Administrator).
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować pod adresem e-mail: mojedane@afriso.pl lub na adres pocztowy: AFRISO Sp. z o.o. Szałsza ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów.
 3. Dane osobowe wskazane będą przetwarzane przez Administratora w celu badania opinii i satysfakcji Klienta, tj. wykonania krótkiego połączenia telefonicznego mającego na celu uzyskanie w formie ankiety informacji o poziomie satysfakcji z dostarczanych przez AFRISO Sp. z o.o. produktów / usług – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momenty wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 5. Odbiorcą danych będą podmioty przeprowadzające badanie w imieniu AFRISO w oparciu o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać dane osobowe do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane osobowe nie będą podlegały także zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tym profilowaniu.
 7. Podmiotom danych (uczestnikom badania) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do właściwej realizacji wskazanego celu. Niepodanie danych uniemożliwi realizację wskazanego celu.

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest AFRISO Sp. z o.o. siedzibą w Szałszy ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, KRS: 0000066141, REGON: 273439075, NIP: 6311979176 (dalej: Administrator).
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować pod adresem e-mail: mojedane@afriso.pl lub na adres pocztowy: AFRISO Sp. z o.o. Szałsza ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów.
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. Kontrahenci będący stroną zawartej umowy (osoby fizyczne prowadzące tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność w postaci spółek prawa cywilnego): imię i nazwisko, firma, adres e-mail, adresy korespondencyjne, numery telefonów, NIP, REGON, inne numery i dane związane z wpisami do publicznych rejestrów;
  2. osoby reprezentujące Kontrahentów (np. wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządu spółek kapitałowych, prokurenci, pełnomocnicy, syndycy): imię i nazwisko, stanowisko/funkcja, lokalizacja, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, służbowy adres korespondencyjny, dane osobowe wynikające z treści pełnomocnictw, inne dane podane Administratorowi przez Kontrahentów oraz przedstawicieli po stronie Kontrahentów;
  3. osoby wskazane przez Kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów (np. koordynatorzy): imię i nazwisko, stanowisko/funkcja, lokalizacja, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, służbowy adres korespondencyjny, dane osobowe wynikające z treści pełnomocnictw, inne dane podane Administratorowi przez osoby do kontaktu po stronie Kontrahentów.
 4. Dane osobowe wskazane w pkt. 3 będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. realizacja zawartej umowy, gdzie przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez okres trwania współpracy, a następnie przez okres do wygaśnięcia roszczeń związanych z jej realizacją;
  2. realizacja obowiązków księgowych i podatkowych na podstawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług - przez okresy wymagane właściwymi przepisami prawa;
  3. utrzymywanie kontaktu, w tym prowadzenie korespondencji w formie tradycyjnej oraz elektronicznej w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) przez okres trwania współpracy lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu;
  4. ustalenie, dochodzenie lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) polegające na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochronie przed roszczeniami wobec Administratora - przez okresy wymagane właściwymi przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem cywilnym;
  5. analityka i weryfikacja Kontrahenta w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) polegające na analizie wyników prowadzonej działalności gospodarczej, opracowywaniu prognoz, przeprowadzaniu tzw. białego wywiadu Kontrahenta oraz badaniu opinii i satysfakcji ze współpracy – przez okres trwania współpracy lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu;
  6. komunikacja pomiędzy Stronami w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) polegający na zapewnieniu odpowiedniej komunikacji pomiędzy Stronami umowy – przez okres trwania współpracy lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu.
 5. Odbiorcami danych osobowych Kontrahentów, osób reprezentujących Kontrahentów i osób wskazanych do kontaktu ze strony Kontrahentów mogą być podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów (usługodawcy z zakresu m.in. usług prawnych, doradczych, IT, logistycznych, przewozowych itp.).
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tym profilowaniu.
 7. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa przekazywanie danych osobowych poza EOG będzie odbywało się w oparciu o mechanizmy uwzględniające odpowiedni stopień ochrony, w szczególności poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.
 8. Kontrahentom, osobom reprezentującym Kontrahentów i osobom wskazanym do kontaktu ze strony Kontrahentów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości podjęcia współpracy.

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest AFRISO Sp. z o.o. siedzibą w Szałszy ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, KRS: 0000066141, REGON: 273439075, NIP: 6311979176 (dalej: Administrator).
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować pod adresem e-mail: mojedane@afriso.pl lub na adres pocztowy: AFRISO Sp. z o.o. Szałsza ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów.
 3. Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane przez Administratora w celach rekrutacyjnych, w szczególności:
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia Kandydata na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), przez czas niezbędny do przeprowadzenia ww. procesu, tj. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia;
  2. w celu przetwarzania danych niewymaganych przepisami prawa przekazanych w procesie rekrutacyjnym dobrowolnie przez Kandydata na podstawie udzielonej zgody wyrażonej w formie oświadczenia lub poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na przekazaniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO), przez czas niezbędny do przeprowadzenia ww. procesu, tj. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia lub do momentu wycofania wyrażonej zgody;
  3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata na podstawie udzielonej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, wyrażonej poprzez odrębne oświadczenie (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO), przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji lub do momentu wycofania wyrażonej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT, dostawcy aplikacji wspomagających procesy rekrutacyjne, inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora;
 5. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu) oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 6. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w art. 221 § 1 k.p. jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych Administrator nie będzie miał możliwości realizacji procesu rekrutacyjnego.

Polityka prywatności

 1. Definicje
  1. My/Administrator: AFRISO Sp. z o.o. z siedzibą w Szałszy (42-677 Czekanów) przy ul. Kościelnej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000066141, REGON: 273439075, NIP: 631-19-79-176; e-mail: mojedane@afriso.pl.
  2. Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3. Polityka: niniejsza Polityka prywatności zawierająca informacje o przetwarzaniu Danych osobowych oraz używaniu plików cookies i podobnych technologii śledzących w ramach Serwisu.
  4. Serwis: serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny za pośrednictwem przeglądarek internetowych.
  5. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  6. Ty/Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.
 2. Informacje ogólne
  1. W związku z korzystaniem z Serwisu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. W niniejszej Polityce znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące zasad oraz celów przetwarzania Twoich Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu.
 3. Prawa własności intelektualnej
  1. Korzystanie z zamieszczonych w witrynie internetowej materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.
  2. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez AFRISO Sp. z o.o. na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.
  3. Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością AFRISO Sp. z o.o. Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub utworami należącymi do AFRISO Sp. z o.o. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody AFRISO Sp. z o.o. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do strony, jak i do jakichkolwiek jej elementów są zastrzeżone.
 4. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?
  1. Korzystanie z naszego serwisu może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Otrzymane dane przetwarzamy z zachowaniem ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Ze względu na różnorodność celów przetwarzania danych sam decydujesz o tym, czy chcesz nam je przekazać. Kierując się tym, aby cele przetwarzania danych były dla Ciebie czytelne, przedstawiamy poniżej zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.
   1. Obsługa Użytkownika, formularze kontaktowe, social media
    1. Administrator umożliwia Ci skontaktowanie się z nim za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, w tym w szczególności e-mail, telefon, chatbot, kanały social media (np. Facebook, Messenger, Instagram), elektroniczne formularze kontaktowe. Będzie to wymagało podania przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z nami i udzielenia przez nas odpowiedzi. W związku z powyższym będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:
     1. przyjęcie zapytania kontaktowego, w tym zapytania ofertowego, rozpatrzenie zapytania i udzielenie odpowiedzi.
      Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
     2. przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego, rozpatrzenie zgłoszenia i udzielenie odpowiedzi.
      Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
     3. przechowanie korespondencji przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
      Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
     4. przesyłanie informacji o charakterze marketingowym w odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem elektronicznego formularza elektronicznego lub innego elektronicznego kanału komunikacji.
      Podstawy prawne: zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   2. Marketing
    1. Możemy względem Ciebie prowadzić działania o charakterze marketingowym. Niektóre nasze działania marketingowe mogą zostać oparte na plikach cookies (własnych i/lub podmiotów zewnętrznych). Takie działania marketingowe będą możliwe wyłącznie, gdy uprzednio wyrazisz zgodę na wykorzystywanie plików cookies do celów marketingowych, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. W celu lepszego dopasowania komunikatów marketingowych do Twoich indywidualnych preferencji i zainteresowań możemy wykorzystywać profilowanie (oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość). W naszej ocenie, przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany nie będzie wywoływało dla Ciebie żadnych istotnych skutków, w tym skutków prawnych. Mając powyższe na uwadze, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:
     1. dostarczanie treści marketingowych w postaci reklam kontekstowych.
      Podstawy prawne: zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w ramach bezpośredniego marketingu własnych produktów bądź usług.
     2. dostarczanie treści marketingowych w postaci reklam behawioralnych.
      Podstawy prawne: zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w ramach bezpośredniego marketingu własnych produktów bądź usług.
     3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
      Podstawy prawne: zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z art. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego.
     4. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe)
      Podstawy prawne: zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z art. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego.
   3. Newsletter
    1. Jeżeli zapiszesz się do usługi Newslettera, będziemy Ci wysyłali na wskazany przez Ciebie adres mailowy informacje dotyczące naszej firmy, organizowanych eventów, a przede wszystkim informacje dotyczące naszej oferty. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować ze subskrypcji Newslettera. W związku z realizacją usługi Newslettera będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:
     1. świadczenie usługi Newslettera.
      Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z art. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego.
   4. Konkursy, akcje promocyjne, loterie
    1. Administrator może organizować różnego rodzaju konkursy, akcje promocyjne i loterie. Jeżeli podejmiesz decyzję o udziale w tego typu wydarzeniach, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe do sprawnego ich przeprowadzenia. W związku z powyższym będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:
     1. działania zmierzające do umożliwienia uczestnictwa w konkursach, akcjach promocyjnych i loteriach.
      Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających ze złożonego przyrzeczenia publicznego, organizacją konkursów, akcji promocyjnych i loterii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
     2. realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów, w szczególności ustawy o grach hazardowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
      Podstawy prawne: niezbędność do wykonania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
     3. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umożliwieniem uczestnictwa w konkursach, akcjach promocyjnych i loteriach.
      Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   5. Programy lojalnościowe
    1. Administrator może także zaproponować Ci udział w programie lojalnościowym na warunkach określonych w regulaminie programu. Jeżeli podejmiesz decyzję o udziale w programie lojalnościowych, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nas usług wynikających z regulaminu programu lojalnościowego. W związku z powyższym będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:
     1. działania zmierzające do zawarcia umowy oraz świadczenie usług w zakresie umożliwienia uczestnictwa w programie lojalnościowym.
      Podstawy prawne: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); zgoda, jeżeli zostaną podane dane opcjonalne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
     2. kontaktowanie się z Użytkownikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji elektronicznej, w tym e-mail, telefon.
      Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z art. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego.
     3. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.
      Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   6. Działania analityczne, statystyczne, ankiety i badania opinii
    1. Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez nas do celów analitycznych i statystycznych. W takim przypadku wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe do prowadzenia analiz Twojej aktywności w naszym Serwisie oraz w celu doskonalenia jego funkcjonalności. Możliwość przetwarzania przez danych w celach analitycznych i statystycznych informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies jest uzależniona od wyrażenia przez Ciebie zgody na przechowywanie takich informacji w Twoim urządzeniu końcowym (laptop, telefon itp.). Administrator może także przetwarzać dane osobowe, które będzie zbierał poprzez ankiety i badania przeprowadzane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną. Działania te Administrator będzie realizował w celu uzyskania opinii na temat marki AFRISO oraz produktów oferowanych przez Administratora. Mając zatem powyższe na uwadze, Twoje dane będziemy przetwarzali w następujących celach:
     1. prowadzenie analiz statystycznych.
      Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie aktywności Użytkowników Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
     2. prowadzenie ankiet i badań opinii.
      Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na kontakcie z Użytkownikami Serwisu w celu uzyskania opinii na temat marki AFRISO oraz produktów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   7. Rekrutacja
    1. Administrator umożliwia Użytkownikom Serwisu udział w procesach rekrutacyjnych. Użytkownik może aplikować w odpowiedzi na konkretne oferty pracy lub też wyrazić chęć uczestnictwa w innych, przyszłych procesach rekrutacyjnych. W związku z powyższym Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
     1. podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy.
      Podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); niezbędność do wykonania obowiązku prawnego – w przypadku kandydatów na pracowników (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – w przypadku kandydatów na współpracowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
     2. przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych i wyłonienia kandydata, nie dłużej niż 12 miesięcy.
      Podstawy prawne: zgoda na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
     3. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przeprowadzonych działań rekrutacyjnych.
      Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?
  1. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Administratora zgód lub innych oświadczeń. W związku z powyższym Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:
   1. dane przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi;
   2. dane przetwarzane na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody;
   3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzanych danych;
   4. dane przetwarzane w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku;
  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 6. Twoje prawa
  1. W związku z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych przysługują Ci poniże prawa:
   1. Prawo dostępu do danych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak również w zakresie określonych informacji, np. dotyczących celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych itp. Przysługuje Ci także prawo dostępu do swoich danych osobowych, w postaci uzyskania ich kopii.
   2. Prawo do sprostowania danych. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora niezwłocznego poprawienia Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.
   3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych np. w przypadku, gdy dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Twoja zgoda na dalsze przetwarzanie danych. „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Twoich danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Administrator potrzebuje nadal je wykorzystywać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do powstrzymania Administratora przed dalszym wykorzystywaniem Twoich danych osobowych w przypadku, gdy np. Administrator jest w trakcie oceny żądania sprostowania Twoich danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator nadal może je przechowywać, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać, chyba że wyrazisz na te działania zgodę.
   5. Prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Twoich własnych celów u innych, odrębnych administratorów danych. Z niniejszego prawa możesz skorzystać wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany za Twoją zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
   6. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Administrator może odmówić Ci realizacji powyższego prawa, jeżeli wykaże ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania mające nadrzędny charakter wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   7. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania Twoich danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie Twoich danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
  2. Wnioski związane z żądaniami realizacji Twoich praw mogą być złożone przez Ciebie:
   1. w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora lub;
   2. w formie korespondencji elektronicznej pod adresem mojedane@afriso.pl.
  3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności:
   1. z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać;
   2. jakiego celu przetwarzania dotyczy Twoje żądanie.
  4. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takim wypadku, Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł (słownie: trzydziestu złotych) lub odmówić realizacji Twojego żądania.
  5. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w terminie do 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności prolongaty tego terminu (max. o 2 miesiące), poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.
 7. Odbiorcy danych
  1. W związku z realizacją naszych usług Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) itp.
  2. O ile wyrazisz taką zgodę lub zamówisz określone usługi dostępne w Serwisie, Twoje dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
  1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej (więcej informacji: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries);
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską (więcej informacji: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries).
 9. Obowiązek podania danych
  1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje Cię do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do korzystania z serwisu, jak również do realizacji zamówionych przez Ciebie usług.
 10. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  1. Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Przed złożeniem skargi do organu nadzorczego zachęcamy się do kontaktu z nami w celu zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 11. Bezpieczeństwo danych osobowych
  1. Na bieżąco analizujemy procesy przetwarzania danych w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  2. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 12. Pliki cookies
  1. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Cookies to małe fragmenty tekstu wysyłane przez nasz Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania Serwisu. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez systemy informatyczne podmiotów trzecich, np. w celach analitycznych lub marketingowych.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące kategorie plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające poprawne i bezpieczne korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności. Te cookies są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i nie wymagają wyrażenia przez Ciebie zgody na ich stosowanie;
   2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Te cookies nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i wymagają wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody na ich stosowanie;
   3. „analityczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszego Serwisu. Te cookies nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i wymagają wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody na ich stosowanie;
   4. „marketingowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Te cookies nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i wymagają wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody na ich stosowanie.
  3. Możesz udzielić zgody na cookies korzystając z Centrum Preferencji, dostępnego w naszym Serwisie. Za pomocą przycisków „Akceptuj wszystkie” lub „Dostosuj” możesz udzielić odpowiednich zgód oraz nimi zarządzać.
  4. Niezależnie od powyższego (pkt. 12.3.) możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień Twojej przeglądarki dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
  5. Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
   1. Ustawienia plików cookies: Internet Explorer
   2. Ustawienia plików cookies: Edge
   3. Ustawienia plików cookies: Chrome
   4. Ustawienia plików cookies: Firefox
   5. Ustawienia plików cookies: Opera
   6. Ustawienia plików cookies: Safari
   7. Pliki cookies w: Android
   8. Pliki cookies w: Blackberry
   9. Pliki cookies w: iOS (Safari)
  6. Dodatkowo istnieje możliwość wyłączenia następujących plików cookies:
   1. pliki cookie „Google Analytics”, pobierając moduł dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
  7. Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji innych podmiotów, które również mogą wykorzystywać cookies. Nie mamy wpływu na zakres ich stosowania. Możesz jednak przed skorzystaniem z ww. stron internetowych lub aplikacji zapoznać się z politykami cookies podmiotów, które za nie odpowiadają i zdecydować, czy zgadzasz się na stosowanie ich cookies na Twoich urządzeniach.
 13. Zmiany polityki prywatności
  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie stosownych potrzeb możemy ją zmieniać lub uzupełniać.
  2. O zastosowanych w Polityce zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
  3. Archiwalne wersje Polityki:
   1. Kliknij tutaj