Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

A. Dostawa

 1. Warunkiem współpracy jest dostarczenie Dostawcy - firmie AFRISO Sp. z o.o. kopii aktualnych dokumentów rejestracyjnych Odbiorcy: NIP, REGON, odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej (oraz ewentualnie pełnomocnictwa osoby zamawiającej, a nie ujętej w dokumentach wskazanych wyżej jako uprawniona).
 2. Odbiorca składa pisemne zamówienie oparte o ogólne warunki sprzedaży i dostaw, warunki handlowe i aktualnie obowiązujący Katalog, przysyłając je e-mailem na adres: zok@afriso.pl lub faxem na numer: 32 330 33 51.
 3. Warunkiem utrzymania uzgodnionych rabatów jest zamówienie zgodne z limitami zakupowymi lub ich wielokrotnością. Zamówienie w ilości niższej niż limit zakupowy realizowane będą z rabatem pomniejszonym o 5% (tj. nowy rabat = stary rabat -  5 [%]).
 4. Towary znajdujące się w magazynie Dostawcy dostarczane są do 7 dni od daty wpływu zamówienia na adres Dostawcy.
 5. Termin dostawy pozostałych towarów wynosi 2 - 8 tygodni od dnia wpływu zamówienia na adres Dostawcy.
 6. Firmę spedycyjną określa Dostawca, a koszty dostawy ponosi Odbiorca, chyba że zostało ustalone inaczej.

B. Reklamacje z tytułu błędnej lub niepełnej przesyłki:

 1. Odbiorca ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy. Stwierdzone braki, utrata, uszkodzenie lub inne zewnętrzne widoczne wady muszą być zgłoszone pisemnie w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
 2. Reklamacje spóźnione mogą nie zostać uwzględnione.
 3. Pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone.

C. Płatności

 1. Termin płatności zaznaczony jest na fakturze.
 2. Termin płatności oznacza datę wpływu zapłaty na rachunek bankowy Dostawcy.
 3. W przypadku zwłoki w zapłacie Dostawca uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych.
 4. Akceptacja dostawy jest równoznaczna z uznaniem wierzytelności wynikającej z faktury.

D. Zastrzeżenia własności

 1. Celem zabezpieczenia zapłaty za sprzedaż towaru, Dostawca ma prawo ustanowienia zabezpieczenia finansowego według własnego wyboru,
  w szczególności w postaci: zastrzeżenia własności towaru, przewłaszczenia na zabezpieczenie, weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, które zostaną złożone w terminie uzgodnionym przez Dostawcę i Odbiorcę.
 2. W przypadku dokonania zastrzeżenia własności towaru, Odbiorca nie może w okresie trwania zastrzeżenia własności przenieść własności towaru zastrzeżonego jako zabezpieczenie, ani zastawić go. Jest on zobowiązany traktować zastrzeżony towar z kupiecką starannością oraz zabezpieczyć go przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami, zaginięciem, kradzieżą lub utratą.

E. Gwarancja i naprawy gwarancyjne:

Reklamację należy składać:

 1. Gwarancja zostaje udzielona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na okres 36 miesięcy od daty zakupu w AFRISO Sp.z o.o.

  Nie dotyczy to:

  • produktów AFRISOBasic,
  • reduktorów ciśnienia MRED,
  • agregatów pompowych oleju,
  • liczników oleju,
  • przełączników poziomu SMMR
  na które zostaje udzielona 24-miesięczna gwarancja od daty zakupu w AFRISO Sp. z o.o. Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania.
 2. Wszelkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne dokonywane będą w dziale serwisu firmy AFRISO Sp. z o.o. z siedzibą w Szałszy, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów.
 3. W razie nie dostarczenia wraz z towarem karty gwarancyjnej, podstawą świadczenia gwarancji jest faktura wystawiona na zakupiony towar.
 4. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku występujących ukrytych wad dostarczonych wyrobów i dotyczy jedynie tych wyrobów. Odpowiedzialność gwarancyjna nie obejmuje kosztów innych usług czy czynności związanych z towarem podlegającym reklamacji świadczonych przez AFRISO lub inne podmioty.
 5. Obowiązek gwarancyjny wygasa, jeżeli na dostarczonym towarze dokonano zmian, lub jeśli reklamujący nie spełnił wezwania AFRISO Sp. z o.o. do odesłania uszkodzonego towaru.
 6. Reklamacja musi mieć formę pisemną. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  • protokół reklamacyjny z tytułu gwarancji stwierdzający wady towaru z podanym imieniem, nazwiskiem i kontaktem telefonicznym do osoby prowadzącej daną sprawę oraz z dokładnym określeniem kodu towaru, którego dotyczy reklamacja,
  • pełny numer faktury zakupowej wraz z datą sprzedaży,
  • kopię karty gwarancyjnej - jeżeli taka została wydana przez firmę AFRISO Sp. z o.o.
 7. Protokół reklamacyjny z tytułu gwarancji dostępny jest na stronie: https://afriso.pl/obsluga-i-pomoc/reklamacje
 8. Firma AFRISO rozpatruje reklamacje do 28 dni od daty dostarczenia towaru na adres siedziby firmy AFRISO.
 9. W przypadku zakwalifikowania reklamacji jako niezasadnej reklamowany towar podlega utylizacji w siedzibie AFRISO. Na pisemną prośbę reklamującego, możliwy jest zwrot reklamowanego towaru na koszt reklamującego.
 10. W przypadku zwrotu towaru nieuszkodzonego - decyzja ta będzie każdorazowo ustalana między Dostawcą a Odbiorcą. Zwrot towaru jedynie w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu towaru w opakowaniu uszkodzonym / brak opakowania - zostanie naliczona przez Dostawcę kwota obsługi zwrotu wraz z przepakowaniem wynosząca 10% wartości produktu. Koszt zwrotu towaru ponosi Odbiorca.